DE GROENE WEVER EN UW GEGEVENS (PRIVACYVERKLARING)

De Groene Wever hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u hierover.

1. Onze maatregelen

Om te voldoen aan de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) nemen wij de volgende maatregelen in acht:

a. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De doelen en het type persoonsgegevens zijn verderop in deze verklaring beschreven.
b. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
c. Wij nemen passende maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.
d. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt..

2. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uitsluitend uw naam, adres en emailadres tenzij andere gegevens noodzakelijk zijn voor de activiteit waaraan u op uw eigen verzoek deelneemt. Het zal duidelijk zijn dat wij voor onze taak – de bevordering van de verduurzaming van woningen en de woonomgeving – graag contact hebben met buurtbewoners op het adres waar zij wonen. Voor de uitvoering van deze taak – die wij onszelf hebben gesteld – vragen wij geen andere persoonsgegevens en zullen deze dan ook niet verwerken.

Niet voor onze website

Als u onze website (www.degroenewever.nl) bezoekt dan blijven uw persoonsgegevens buiten beeld. Wij slaan uitsluitend een geanonimiseerd IP nummer op met als doel de website te verbeteren en de vindbaarheid van onze webpagina’s te verbeteren.

Voor het beantwoorden van uw vragen

Als u ons via de website of per email benadert met een vraag, dan verwerken wij uw gegevens om ervoor te zorgen dat wij u effectief kunnen helpen (zoals hierboven: naam, adres, email).

Voor verzending van onze nieuwsbrief

Als u via een persoonlijk contact met ons of via onze website aangeeft dat u graag onze nieuwsbrief ontvangt, dan verwerken wij uw gegevens om de verzending van de nieuwsbrief mogelijk te maken.

Voor projecten en activiteiten

Als u op uw verzoek deelneemt aan een project of activiteit van de Groene Wever verwerken wij uw gegevens voor dit doel. Dit kan gaan om een (gratis) warmte wandeling die wij uitvoeren onder de vlag van Energieloket Midden Gelderland of om een (gratis) advies over de verduurzaming van uw woning (in 2020/2021 de Regeling Reductie Energiegebruik).

3. Verstrekking aan derden

Uw gegevens verstrekken wij alleen aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor uitvoering van onze opdracht. Voor de verzending van onze nieuwsbrief maken wij gebruikt van de dienst van Mailchimp (https://mailchimp.com)

Andere gevallen waarin wij noodzakelijke gegevens aan derden verstrekken, zijn bijvoorbeeld de eerdergenoemde (gratis) warmte wandelingen of projecten die wij uitvoeren met gemeentelijke subsidie.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

4. Bewaartermijn

De Groene Wever bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

5. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Daarvoor hebben wij de volgende maatregelen genomen:

De website wordt beveiligd met het https protocol. (wordt nog aan gewerkt op dit moment!)
Gebruik van deugdelijke inlognamen en wachtwoorden op alle benodigde software voor de verwerking van gegevens.
De gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de uitvoerder van de activiteit waarvoor zij zijn verwerkt: de redactie van de nieuwsbrief; de uitvoerder van warmte wandelingen; de uitvoerder van een evenement of project.

6. Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw gegevens.

7. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Kom u hier niet met ons uit, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

8. Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.degroenewever.nl) worden gepubliceerd.

9 Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met op ons via info@degroenewever.nl