Vertraging besluitvorming Transitie Visie Warmte

In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat externe bureaus bezig zijn met het opstellen van een Transitie Visie Warmte (TVW) voor de Gemeente Renkum (zie ook Plan van Aanpak TVW). We weten dat we van het gas af moeten. De TVW gaat antwoord geven op de vragen “hoe en wanneer”. Daarvoor moeten per wijk het aanbod van en de vraag naar energie in beeld gebracht worden.

Strategie kiezen voor energievoorziening
Op grond van de Nationale Start Analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) schreven we vorige keer dat er 5 strategieën voor toekomstige warmtevoorziening geformuleerd zijn. We schreven toen dat voor onze wijk en ook voor de wijken Nieuwland en Stenen Kruis de strategie Groen Gas als meest voordelige en voor de hand liggende optie naar voren kwam.

De juiste schaal
Inmiddels blijkt dat de schaal waarop de Nationale Start Analyse is gebaseerd, de CBS-wijk, niet altijd passend en te grof is. Om vraag en aanbod van energie goed te kunnen matchen moet op een kleinere schaal gewerkt worden. Soms zijn dat buurten in wijken, soms clusters en soms ook enkele gebouwen. De schaal wordt steeds kleiner omdat overeenkomsten in leeftijd, bouwwijze, bewoning en gebruik bepalend zijn en pas op die kleine schaal gevonden kunnen worden. Samenhangende wijken en clusters houden zich natuurlijk ook niet per se aan de CBS-wijkindeling en kunnen grenzen overschrijden. Kortom het hele proces bleek veel gecompliceerder dan aanvankelijk gedacht door de ingenieursbureaus.

Besluitvorming gemeente
Het gaat dus niet lukken om het concept van de TVW in juni aan de Gemeenteraad aan te bieden. De planning is nu dat in juli een Raadsontmoeting wordt georganiseerd over de TVW, dat het College er in augustus zijn goedkeuring aan geeft. In oktober wordt dan de TVW ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd. De gemeente moet de TVW sowieso in 2021 vaststellen. Veel omliggende gemeenten hebben hun visie al klaar.

Het echte werk: de WUP
De opzet van de TVW is niet veranderd. In dit document wordt vastgesteld welke wijken als eerste, voor 2030 van het gas afgaan. Voor die wijken gaat het proces van start om zgn. Wijk Uitvoerings Plannen, WUP’s, op te stellen en uit te voeren. Het hele proces van realisatie van de energietransitie moet per wijk vorm krijgen. Je moet dan denken aan: informatie en communicatie richting burgers, het organiseren van een goede bewonersparticipatie, de selectie van uitvoerende leveranciers voor isolatie en het installeren van de gewenste voorzieningen en – niet onbelangrijk – de financiering van het traject waarbij de overheid er zorg voor dient te dragen dat iedereen de transitie kan betalen. Na 2030 komen de andere wijken aan de beurt. Het ziet er naar uit dat voor alle wijken in ieder geval ingezet gaat worden op grootschalige isolatie programma’s. Immers isolatie levert energiebesparing op en voorkomt (misschien) de aanleg van een complexe energievoorziening.

Wordt vervolgd!
De verdere invulling is voor ons nog niet duidelijk. Het is voor ons ook nog niet duidelijk op welke wijze wij als – De Groene Wever – een rol kunnen spelen in de bewonersparticipatie als de energietransitie in onze wijk van start gaat. Voorlopig richten wij ons op het stimuleren van wijkbewoners om hun woningen te verduurzamen en willen we bewoners voorbereiden op de transitie die komen gaat. Zodra de concept TVW openbaar is zullen we er op onze site op terug komen.

Michiel van der Drift
michielvanderdrift@gmail.com