Positieve ervaringen adviestraject verduurzaming woningen!

Adviestraject mogelijk door subsidie Regeling Reductie Energiegebruik
Als Groene Wever hebben wij – met overheidssubsidie – 3 clusters van gelijksoortige woningen in onze wijk begeleid bij een gratis adviestraject over het verduurzamen van hun woning. Dat was voor ons en de deelnemende woningeigenaren een mooie, nieuwe ervaring. Voor elk van de drie clusters (Dr. Brevéestraat, Voorinkstraat en Molenberg) was een bewoner/ambassadeur actief om woningeigenaren te werven en hen te informeren over de aanpak. Er hebben uiteindelijk 33 woningeigenaren meegedaan aan dit gratis adviestraject. Deelnemers hebben een professioneel advies en stappenplan ontvangen over de wijze waarop zij hun woning kunnen isoleren en het energieverbruik sterk kunnen verminderen. Bij het treffen van de juiste voorzieningen is energieneutraal wonen het ultieme doel. Het adviestraject is afgesloten met een informatiebijeenkomst om de resultaten te bespreken en de kiem te leggen voor gezamenlijke acties voor verduurzaming.

Enquête onder deelnemers
Omdat wij erg nieuwsgierig waren naar de resultaten van het adviestraject en onze rol als Groene Wever daarin, hebben wij drie maanden na afloop van het traject een enquête per email aan de deelnemers verzonden om hun ervaringen en meningen te peilen. Daaruit kunnen we leren of de adviezen effect hebben gehad en of wij als Groene Wever de juiste aanpak hebben gekozen. Nu alle reacties binnen zijn, willen we die graag met u delen. 65% Van de deelnemers heeft onze enquête ingevuld. Dat is een mooi resultaat. In de reacties uit de verschillende clusters zitten geen significante verschillen. Daarom geven wij de gemiddelde resultaten weer voor de hele groep.

Volledig in de roos
Dat wij raak hebben geschoten met dit onderwerp blijkt uit het feit dat de respondenten het er unaniem over eens zijn dat het adviestraject van de Groene Wever beantwoordt aan hun behoefte. Het complete adviestraject (informatie, communicatie, advies en informatiebijeenkomst) wordt beoordeeld met gemiddeld een 8. De begeleiding door de Groene Wever en de ambassadeurs scoort ruim een 8. Het persoonlijke, professionele advies van het ingehuurde adviesbureau krijgt het cijfer 7. Dat is wat lager, maar dit advies wordt wel door 90% van de antwoordende groep beoordeeld als compleet en duidelijk.

Effect van de aanpak
Het meest interessant zijn natuurlijk de effecten van de gezamenlijke inspanning. Wat hebben de woningeigenaren met de adviezen gedaan? Hebben zij maatregelen getroffen? Wordt minder energie verbruikt, minder C02 uitgestoten? Goed om te vermelden is dat 80% van de respondenten behalve een professioneel maatwerkadvies ook meegedaan heeft aan een warmtewandeling of een woonwensenscan heeft laten uitvoeren door een adviseur van het Energieloket Midden Gelderland.
Bewoners hebben dus goed inzicht gekregen in de staat van hun woning en de mogelijkheden om voorzieningen te treffen.

85% van de respondenten (17 personen) geeft aan dat het advies hen heeft geholpen om concreet maatregelen te (gaan) treffen. Van diezelfde 85% geeft 20% aan al voorzieningen te hebben getroffen en 65% zegt van plan te zijn dit te gaan doen. Voor velen is drie maanden blijkbaar te vroeg om tot actie over te gaan. 15% (3 personen) geeft aan geen maatregelen te hebben getroffen en ook niet van plan te zijn om tot actie over te gaan. Al met al een mooie score dat 85% daadwerkelijk iets met de adviezen doet of gaat doen.

Concrete maatregelen
Van de maatregelen die woningeigenaren hebben getroffen of willen treffen wordt kierdichting het meest genoemd (10x). Spouwmuurisolatie, glasisolatie en dakisolatie worden ieder 5x genoemd. Vloerisolatie en het plaatsen van nieuwe kozijnen worden 3x keer genoemd.
De meerderheid van de ondervraagde woningeigenaren wil de verduurzaming alléén aanpakken (11 personen, van wie 2 dit in overleg met straatbewoners willen doen). Een gezamenlijke aanpak of aanbesteding komt blijkbaar moeilijk van de grond.

Waaraan behoefte?
In onze enquête hebben we ook gevraagd aan welke activiteiten voor verduurzaming van woningen of openbaar groen men behoefte heeft. Meerdere keren toont men interesse voor groene dakbedekking (sedumdaken). Verder is er behoefte aan informatie over gasloos wonen en isolatie. Het groenonderhoud heeft ook de aandacht. Zo is er belangstelling voor vergroening van de wijk en het onderhoud van groenstroken door de gemeente.

Conclusie
Als Groene Wever kijken wij terug op een geslaagd project. Wij zien in de antwoorden op onze enquête terug dat woningeigenaren tevreden zijn over de duurzaamheidsadviezen en dat ze er werkelijk iets mee willen gaan doen. Dit project draagt er volgens ons aan bij dat wijkbewoners inzicht krijgen in de mogelijkheden voor verduurzaming en gaan meebewegen in de energietransitie, die we met elkaar gaan maken de komende jaren. Als er nieuwe subsidiemogelijkheden komen voor een adviestraject voor verduurzaming, staan wij klaar om hier vervolg en inhoud aan te geven! Mocht je daar over mee willen denken of aan mee willen werken dan horen wij het graag.

Frank Buers
Michiel van der Drift

Michiel van der Drift
michielvanderdrift@gmail.com