Overleg Wethouder Maouche

In december 2020 hebben we als Groene Wever een goed gesprek gehad met Joa Maouche, de Renkumse wethouder duurzaamheid. Het gesprek stond in het teken van kennismaking. Hij kende wel onze inzet m.b.t. duurzame energie maar minder m.b.t. ‘groen’ en ‘blauw’. Daarnaast hebben we ingezoomd op rol-opvattingen (Gemeente en buurtinitiatieven), financiering en wat lopende zaken.

– Rollen
Maouche erkent dat de verschillende buurtinitiatieven ook verschillen in rolopvatting. Geen bezwaar: je moet de dingen doen, waar energie zit. De Groene Wever ziet zichzelf als een netwerkorganisatie waarin ervaringen worden uitgewisseld en als aanjager van duurzaamheidsinitiatieven in de buurt. Wij zien onszelf niet als de formele vertegenwoordiger van de ca. 1000 huishoudens in het gebied van De Groene Wever. Maouche erkent dat. Als we door de  gemeente worden uitgenodigd om aan te schuiven bij bijv. de op te stellen Warmtevisie dan is dat als betrokken club en niet als de officiële vertegenwoordiger van die 1000 afzonderlijke huishoudens.

– Organisatie en financiering
Maouche vindt dat alle buurtinitiatieven veel gemeentelijke capaciteit vragen  voor procesbegeleiding, afwikkelen financiën e.d. (waarbij je je de vraag kan stellen of die clubs juist de gemeente niet veel werk uit handen nemen, maar dat terzijde). Om die gemeentelijke begeleiding te verlichten streefde Maouche ten tijde van ons overleg naar de oprichting van een zogenaamde koepelorganisatie van en voor alle buurtinitiatieven.

Die koepel zou dan jaarlijks een bepaalde hoeveelheid geld van de gemeente ontvangen en dan zelf de toedeling naar buurten en projecten regelen.

Dit idee is later –bij de vaststelling van de gemeentebegroting 2021- gesneuveld.

Overigens beaamt Maouche dat we als buurtinitiatief over wat handgeld zouden moeten kunnen beschikken. Maar de gemeente zit financieel klem etc, etc.

Daarnaast hebben we informatie gedeeld over verschillende onderwerpen. Zo is Renkum nu lid van  ‘Steenbreek’ (minder verharding, meer water de bodem in, zie ook steenbreek.nl) , i.s.m. IVN zet Renkum in op de ‘wilde bij’(meer informatie op de website van het IVN); namen en rugnummers zijn uitgewisseld van contactambtenaren.

algemeen
algemeen@degroenewever.nl