Transitie Visie Warmte

In het nationale Klimaatakkoord van 2019 is besloten dat gemeenten een centrale rol hebben in het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving vóór 2050. In 2030 moet de CO2 uitstoot al met 50% zijn afgenomen. Renkum heeft zich voorgenomen al in 2040 klimaat neutraal zijn.

Gemeenten werken samen met maatschappelijke partners, inwoners en het bedrijfsleven om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen. Iedere gemeente moet voor eind 2021 een Transitie Visie Warmte (TVW) opstellen waarin de hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd voor het alternatief verwarmen van woningen en andere gebouwen.

De gemeente Renkum heeft de voorbereiding van de TVW uitbesteed aan externe bureaus. Eind 2020 is er een Plan van Aanpak gepresenteerd om te komen tot een gemeentelijk warmtebeleid. Dat beleid moet leiden tot een keuze: welke optie voor warmtevoorziening per wijk heeft de voorkeur en wat zal de volgorde van uitvoering worden. Een deel van de wijken moet al voor 2030 aardgasvrij zijn gemaakt.

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een nationale Start Analyse voor aardgasvrije buurten gemaakt. Hierin zijn 5 verschillende strategieën voor warmtevoorziening geformuleerd: warmtenetten (Stadsverwarming met hoge of lage temperatuur), alleen op elektriciteit (warmtepompen), groen gas en waterstofgas aangevuld met een warmtepomp.

De Start Analyse geeft per wijk aan wat de voordeligste optie is. Voor de Bato’s wijk, evenals Stenenkruis en Nieuwland komt de strategie “Groen Gas” als meest voor de hand liggend naar voren. Deze optie past het best in wijken met veel oudere woningen waar lage temperatuur verwarming niet voor de hand ligt en waar ook geen duidelijke warmtebronnen aanwezig zijn. Groen gas en waterstofgas hebben gemeen dat deze gassen op dit moment niet op grote schaal aanwezig zijn. Bovendien worden deze gassen ook steeds meer gevraagd voor andere, hoogwaardiger technologieën en toepassingen. Het is dus onwaarschijnlijk dat de wijken waar voor deze strategie gekozen wordt snel aan de beurt zijn.

Twee zaken zijn op dit moment van belang. De transitie gaat ons allemaal aan en het besluitvormingsproces komt nu op gang. De gemeente is de regisseur van de warmtevisie en zoekt naar draagvlak en participatie van inwoners en belanghebbende organisaties. Volgens het Plan van Aanpak worden de inwoners betrokken via interactieve dorpssessies, dorpsplatforms en een klankbordgroep van deskundige inwoners. Dat moet allemaal nog duidelijker vorm krijgen. De TVW zou voor de zomervakantie aan de raad moeten worden aangeboden.

Ook ons Wijkinitiatief de Groene Wever is betrokken in dit proces. Echter, als we die betrokkenheid serieus inhoud willen geven zullen we over voldoende vrijwillige menskracht moeten beschikken. Mocht je je verder in deze materie willen verdiepen neem dan contact met ons op via redactie@degroenewever.nl

Leo van Snippenburg
leo@vansnippenburg.nl